NOUMOU Noumou is a rhythm of the blacksmith.

Last changed at 05-10-1999

Kenkeni

O . O . O . O . O . O . O . O .

x . x . x . x . x . x . x . x .

Sangban

. . O O . . C . O . O O . . C .
x . x x . x x . x . x x . x x .

Dun Dun

. . O O . O O . O . O . O . O .
x . x x . x x . x . x . x . x .
Djembe 1
S . . S S . T T S . . S S . T T
r . . l r . r l r . . l r . r l

Solo accompagnement

T . S T . S T . S T . S T . S T
r . r l . l r . r l . l r . r l

Dun Dun echauffement

O O . O . O . O O . O . O . O O
x x . x . x . x x . x . x . x x

Sangban echauffement

O . O O . O . . O . O O . O . .
x . x x . x . x x . x x . x . x

ending the echauffement

O . . O . . O . . O . . O . . .
x . . x . . x . . x . . x . . .

Break 1

T S . S . S S . B S . S . S T . T
l r . r . r l . l r . r . r l . l
S . S . S S . T S . S . T T . T
r . r . r l . l r . r . r l . l
S . S . S T . T S . S . S T . T
r . r . r l . l r . r . r l . l

Break 2

T T S T T S T T S T T S T T S .
r l r l r l r l r l r l r l r .
O . O . O . O . O . O . O . . .
x . x . x . x . x . x . x . . .
O O O O . C . O O O O . . . . .
x x x x . x . x x x x . . . . .
T T S T T S T T S T T S T T S B
r l r l r l r l r l r l r l r l
S S . . . . . B S S S . . . . .
r l . . . . . l r l r . . . . .
S . T T . S . T T . . B S S S S
f . r l . f . r l . . l r l r l
S . T T . . . . . . . . . . . .
r . r l . . . . . . . . . . . .