DREAM RHYTHM

Basic Parts:

Sangba:  B B B B B B B . M .
Jembe 1: S . S . T t
Jembe 2: S t T b . .

Lines up like this:

Sangba:  B B B B B B B . M . B B B B B B B . M . B B B B B B B . M .
         1 . . 2 . . 1 . . 2 . . 1 . . 2 . . 1 . . 2 . . 1 . . 2 . .
Jembe 1: S . S . T t S . S . T t S . S . T t S . S . T t S . S . T t
Jembe 2: S t T b . . S t T b . . S t T b . . S t T b . . S t T b . .